KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016

Thứ năm - 24/03/2016 22:45
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN TRUNG LỄ
Số:  16   /KH-TMN
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc  lập – Tư do – Hạnh phúc
 
 
 

         Trung Lễ, ngày 14  tháng 10 năm 2015
 
KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015-2016
 
 
 

Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-BGDĐT ngày 7/1/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào  tạo phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non  giai đoạn 2013-2015, Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT
Thực hiện Công văn số 1338/SGDĐT-GDTX của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc khai thác tài liệu BDTX trên trang web của Sở; Kế hoạch số 347/KH-PGD-MN ngày 15/09/2015 của Phòng giáo dục Đức Thọ về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2015 - 2016.
          Trường MN Trung Lễ lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
  1. Tình hình nhà trường:
         - Tổng số CBGVNV: 21
          + CBQL:  2; Trình độ Đại học Sư phạm: 2
          + Giáo viên:  14; Trình độ đạt chuẩn:  1, trên chuẩn: 13
          + Nhân viên: 5 ; 1 ĐH, 1 CĐ, 3 TC
 2. Tình hình tổ chuyên môn
          Tổ  trưởng chuyên môn: 3
          + Tổ chuyên môn lớp Lớn – Nhỡ: 1 
+ Tổ chuyên môn lớp Bé – Nhà trẻ: 1
          + Tổ văn phòng:  1
3. Những thuận lợi, khó khăn:
a. Thuận lợi
Trường được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục, của Đảng ủy chính quyền địa phương trong quá trình chỉ đạo các hoạt động của nhà trường
Đội ngũ cán bộ giáo viên có sức trẻ, có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
b. Khó khăn:
Cơ sở vật chất nhà trường xuống cấp, phòng học và sân chơi chật chội. còn có 3 lớp phải học tạm. 6/8 lớp chưa có ti vi, máy tính.
Đời sống phụ huynh đa số thuần nông ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xã hội hóa giáo dục.
II. Mục đích bồi dưỡng:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.
Nhằm trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển giáo dục mầm non
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
3. Bồi dưỡng thường xuyên mục đích làm cho đội ngũ giáo viên luôn đạt chuẩn theo quy định và nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2014-2015.
III. Nguyên tắc:
1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
          3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
          4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
IV. Đối tượng BDTX.
          Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên toàn trường.
V. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.
          1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc MN
          Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Các nội dung cụ thể như sau: gồm:
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, đường lối phát triển gióa dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của nghành giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Khung kế hoạch năm học 2015 – 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên đề hè năm 2015: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Triển khai Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ – TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Dướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2015/TT – BGDĐT ngày 14/5/2015 sữa đổi, bổ sung một số điểu của điều lệ trường mầm non.
          2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 
- Hướng dẫn thực hiện Chuẩn HT, đánh giá cấp phó và đánh giá chuẩn nghệ nghiệp giáo viên mầm non.
- Dự án tăng cường khả năng sẳn sàng đi học cho trẻ mầm non tài trợ gồm:
Tài liệu phát tay 10 mô – đun: 4 mô - đun cho CBQL 6 mô – đun cho giáo viên mầm non tập trung vào các vấn đề sau:
+ Áp dụng phương pháp dạy học “học mà chơi, chơi mà học”. “Lấy trẻ làm trung tâm”, áp dụng thực hành trong các lính vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức và tình cảm – XH;
+ Huy động các bậc phụ huynh và cộng đồng tham gia phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ;
+ Chế biến món ăn, cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ;
 
3. Nội dung bồi dưỡng 3: Đây là khối kiến thức tự chọn
 Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
- MN27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường: Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm; Giáo dục luật lệ giao thông.
- MN3 làm đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo
- MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử.
- Áp dụng phương pháp dạy học “Học mà chơi, chơi mà học”, “Lấy trẻ làm trung tâm”, áp dụng thực hành trong các lình vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức và Tc – XH;
- Lồng ghép nội dung giáo dục dân ca ví dặm, đồng giao, ca giao, câu đố vào trong các hoạt động hằng ngày của trẻ.
- MN39: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non.
* Tài liệu bồi dưỡng hè 2015.
* Tài liệu BDTX khai thác trên mạng theo Công văn số 890/NGCBQLGD – NG ngày 07/10/2013. Địa chỉ truy cập để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn
 V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Công tác BDTX giáo viên thực hiện theo Quy chế BDTX ban hành kèm theo TT số 26/2012/QĐ – BGDĐT ngày 10/7/2012 và công văn số 2012/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ GD – ĐT về “Hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm 2015
2. Tiếp tuc đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT trong công tác BDTX giáo viên. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học (tự bồi dưỡng) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường. Phát huy vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung BDTX
3. Tăng cường BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX GV. Phát huy vai trò của giáo viên cốt cán trong nhà trường.
4. Đối với nội dung 3 BGH nhà trường tổ chức học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, thực hành, hệ thống hóa kiến thức
          VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
a) Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX
a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b. Trình Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non (Phòng GDĐT không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
          VII. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (CBQL).
          Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.
          Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.
Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
          Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.
          Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.
          2. Trách nhiệm của giáo viên.
          Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân trình Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
          Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
          Trên đây là kế hoạch BDTX của Trường Mầm non Trung Lễ  năm học 2015 – 2016. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên  nghiêm túc thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các tổ CM và giáo viên phản ánh về Ban chỉ đạo BDTX để chỉ đạo kịp thời.
VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
- Tháng 10/2015:
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch BDTX năm học (Nhà trường, tổ, cá nhân)
+ Chuẩn bị tài liệu và tiến trình tự học.
- Từ táng 10/2015 – thánh 3/2016: Giáo viên tự học
- Tháng 4/2016: Các trường tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo chức năng quản lý.
    
                                                                                                               
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Đức Thọ;
- CBQL, các tổ CM;
- Lưu: VT.
                           HIỆU TRƯỞNG
 
                   Phạm Thị Thiệp
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn