KÊ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

Thứ hai - 24/04/2017 22:24
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ                                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TR­ƯỜNG MN TRUNG LỄ                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
   Số:   35   /KH- TrMN                                                                                                  Trung Lễ, ngày  30  tháng 12  năm 2015
 
 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 
 
 

A -  CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thông tư số: 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ GD – ĐT ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;
- Căn cứ kế hoạch số 34/KH – TrMN ngày 30/12/2015 của trường mầm non Trung Lễ;
- Căn cứ quy mô phát triển trường lớp và đặc điểm tình hình của nhà trường ;
Nay trường mầm non Trung Lễ xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ Cán bộ -Giáo viên - Nhân viên giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
B . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
I. Năm học 2014 – 2015:
1.          Cơ sở vật chất:
TS điểm trường Phòng HĐC Phòng hiệu trưởng Phòng hiệu phó Văn phòng y tế Kế toán Âm nhạc, thể chất Nhà bếp Nhà xe
1 08 01 01 01 01 01 01 01 01
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014 - 2015
 
CB – GV - NV Trình độ chuyên môn Đảng viên ĐCSVN Công đoàn viên KQXL
TS CBQL GV NV TC ĐH TS Tốt Khá ĐYC
17 02 11 04 07 04 6 0 11 19 2 13 2
3. Học sinh:
 
Khối lớp Số lớp Tổng số HS Ghi chú
NT 2 27  
3 tuổi 2 56  
4 tuổi 2 58  
5 tuổi 2 41  
Cộng 8 172  
 
4. Các danh hiệu đạt được:
* Kết quả xếp loại cá nhân:
CB,GV,NV Đảng viên
HTXSNV
Chiến sỹ
TĐCS
LĐTT
 
Xuát sắc CNNGV SKKN cấp huyện
17 1 1 17 2 2
 
* Kết quả xếp loại tập thể:
- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Danh hiệu nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến
II. Đặc điểm tình hình năm học 2015 – 2016:
1. Cơ sở vật chất:
TS điểm trường Phòng HĐC Phòng hiệu trưởng Phòng hiệu phó Văn phòng y tế Kế toán Âm nhạc, thể chất Nhà bếp Nhà xe
1 08 01 01 01 01 01 01 01 01
- Nhà trường đang xây dựng trường mầm non ở địa điểm mới với diện tích 5000m2, quy mô trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II.
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
 
CB – GV - NV Trình độ chuyên môn Đảng viên ĐCSVN Công đoàn viên
TS CBQL GV NV TC ĐH TS
21 02 14 05 04 07 10 0 12 21
3. Học sinh:
 
Khối lớp Số lớp Tổng số HS Ghi chú
NT 2 47  
3 tuổi 2 46  
4 tuổi 2 58  
5 tuổi 2 60  
Cộng 8 211  
2. Cơ sở vật chất:
TS điểm trường Phòng HĐC Phòng hiệu trưởng Phòng hiệu phó Văn phòng y tế Kế toán Âm nhạc, thể chất Nhà bếp Nhà xe
1 08 01 01 01 01 01 01 01 01
a. Thuận lợi
- Các chánh sác của Đảng và nhà nước được nhà trường cập nhật và triển khai thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho CB, GV, NV có điểu kiện nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hocp tập cho bản thân.
- Đội ngũ CB, GV, NV nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề, mến trẻ.
- Chế độ chính sách cho CB GV NV trong nhà trường từng bước được ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho chị em trong công tác.
- Các đoàn thể trong nhà trường duy trì tốt các hoạt đọng hưởng ứng tốt các phong trào của nhà trường và ngành, địa phương.
b. Khó khăn
- Kinh phí nhà trường hạn hẹp khó khăn trong công tác hỗ trợ kinh phí hoạt động chuyên môn và công tác học tập của Cb, GV, NV .
- Môt số đồng chí trong nhà trường chưa nhiệt tình trong công tác, bằng lòng với thực tại, có tính ỷ lại, không chịu khó học hỏi.
- Đời sống của một số CB, GV, NV còn gặp nhiều khó khăn
C - PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
I. Phương hướng phấn đấu đến năm 2020:
Xây dựng đội ngũ cán bộ – giáo viên – nhân viên đủ về số, vượt chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về tư tưởng – chính trị, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, có ý thức tự học, tự rèn luyện; 100% số cán bộ – giáo viên – nhân viên có tay nghề Tốt từ 70%. Tỷ lệ cán bộ – giáo viên – nhân viên là đảng viên chiếm 70% trở lên trong tổng số cán bộ – giáo viên – nhân viên của toàn đơn vị. Coi trọng công tác bồi dưỡng lực lượng cán bộ dự nguồn.
III. LỘ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CỤ THỂ TỪNG NĂM HỌC
a. Số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên :
Năm CB – GV - NV Trình độ chuyên môn Chính tri
Quản lý nhà nước
Ghi chú
TS CBQL GV NV TC ĐH TS
2015-2016 22 2 15 5 6 6 10 0 2 Không tính nhân viên bảo vệ
2016-2017 22 2 15 5 2 6 14 0 2  
2017-2018 23 2 16 5 2 5 16 0 2  
2018-2019 23 2 16 5 1 4 22 0 4  
2019-2020 23 2 16 5 0 4 19 1 4  
   
b. Phấn đấu đạt thành tích cá nhân:
Năm học Đảng viên CSTĐ cơ sở GVG huyện SL

TT
SL
CSTĐ cấp
tĩnh
SL giáo viên giỏi tĩnh SL
Giấy khen
SL
Bằng khen
Đánh giá xếp loại CB, GV, NV cuối năm (XS) Công chức, VC loại khá trở lên
2015-2016 12 2 1 21 0 0 1 0 2 13
2016-2017 13 3 3 22 0 0 1 0 9 13
2017-2018 15 4 3 23 0 0 2 1 9 13
2018-2019 19 4 5 23 0 1 3 1 10 14
2019-2020 20 4 5 23 1 1 3 2 10 14
 
D - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Biện pháp tuyên truyền – giáo dục:
Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, rèn luyện đạo đức, tác phong, giáo dục ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chấp hành chính sách pháp luật, chấp hành nội quy, quy chế và nhiệm vu được giao, ý thức tự học, tự rèn luyện suốt đời.
Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên học tạp để nâng cao trình độ, có chế độ chính sách và tạo điều kiện về thời gian sách ưu đải đối với các đ/c tham gia các khóa đào tạo.
Tham ưu với cấp trên để phân giáo viên đủ cho nhà trường, có chế độ chính cách xứng đáng cho giáo viên, nhân viên tạo điều kiện vật chất và tinh thần để đội ngũ yên tâm công tác.   
2. Biện pháp tổ chức:
Trên cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp đến năm 2020, hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cả về số lượng và trình độ đào tạo ở từng năm học. Căn cứ vào tình hình thực tế của đội ngũ ở mỗi năm học, hiệu trưởng xây dựng và công khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch, sử dụng đội ngũ, chuẩn bị và bồi dưỡng lực lượng cán bộ dự nguồn; định kỳ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ quản lý đương nhiệm và dự nguồn làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý.
Thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển  giáo viên, coi trọng việc luân chuyển công tác, bổ nhiệm tổ truwowngrm tổ phó ở các tổ để giúp  giáo viên, nhân viên có điều kiện phát triển thăng tiến nghề nghiệp và tạo sự công bằng cho giáo viên, nhân viên.
Xây dựng thành công trường học thân thiện học sinh tích cực. Mổi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.
3. Biện pháp chuyên môn:
Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ cả về kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn; trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động chuyên môn: mở chuyên đề, thao giảng, dự giờ, thăm lớp, thi sử dụng và tự làm ĐDDH, thi hồ sơ, giáo án,… Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động sư phạm theo tinh thần đổi mới chương trình, phương pháp và hình thức dạy học.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học, khai thác thông tin trên mạng, sử dụng và thiết kế được giáo án điện tử.
Tập trung cho chất lượng mũi nhọn và thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành tổ chức.
Tổ chức cho cán bộ – giáo viên – nhân viên giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm ở những đơn vị, cá nhân điển hình trên địa bàn trong và ngoài huyện. Phát động phong trào tích cực sử dụng có hiệu quả các nguồn tài liệu sẵn có trong nhà trường và tài liệu sưu tầm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Biện pháp phối hợp, hỗ trợ, tham mưu:
Tham mưu với chi bộ Đảng nhà trường chú trọng công tác phát triển Đảng viên đối với những giáo viên – nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng.
Tham mưu với các cấp quản lý tạo điều kiện đưa các đối tượng trong diện nguồn của nhà trường đi học Trung cấp chính trị, QLGD. Phân đủ giáo viên cho nhà trường theo định biên 2 cô/1 lớp.
Phối hợp với Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ – giáo viên – nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ văn hoá – chuyên môn – nghiệp vụ, tích cực rèn luyện tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
5. Biện pháp thi đua:
Đưa chỉ tiêu học tập đạt và nâng chuẩn đào tạo thành một trong các tiêu chí thi đua của nhà trường, của tổ khối chuyên môn và của từng cá nhân nhằm tạo ra phong trào và nền nếp học tập tích cực trong đội ngũ lao động sư phạm của nhà trường.
6. Biện pháp kiểm tra:
Thường xuyên kiểm tra kết quả học tập và tự học tập, tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân; có biện pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình đội ngũ và nhiệm vụ của nhà trường ở từng thời điểm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.
E - TỔ CHỨC  THỰC HIỆN:
Căn cứ vào kế hoạch, Hiệu trưởng xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ của toàn trường ở từng năm học, quán triệt tới toàn thể đội ngũ và phân công nhiệm vụ học tập cụ thể cho từng thành viên trong nhà trường./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD - ĐT- CB (để BC);
- CB,GV, NV nhà trường;
- Lưu: VP./.
 
                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                   Phạm Thị Thiệp
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác