Kế hoạch kiểm định năm 2016 - 2017

Thứ tư - 19/10/2016 21:08
Kế hoạch kiểm định nhà trường năm học 2016 - 2017
TRƯỜNG MN TRUNG LỄ
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
 
 
 

   Số:  08  /KH-HĐTĐG
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

           Trung Lễ, ngày 12  tháng 10  năm 2016
 
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG MẦM NON TRUNG LỄ NĂM HỌC 2016 - 2017
 
I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ĐÁNH GIÁ
1. Mục đích tự đánh giá:
Mục đích tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở thực tế của nhà trường về CSVC, công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả đạt được cũng như những thiếu sót hạn chế của nhà trường.
Giải trình với cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường mầm non Trung Lễ để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường, qua đây trình UBND xã Trung Lễ xem xét đầu tư theo hướng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
2. Phạm vi tự đánh giá
 Đánh giá toàn bộ các hoạt động của Trường Mầm Non Trung Lễ với 5 tiêu chuẩn, 28 tiêu chí theo thông tư số 25/2014/TT- BGD ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
II. NỘI DUNG
1. Phân công hội đồng tự đánh giá
a) Thành viên hội đồng tự đánh giá
- Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 15 ngày 12  thang  10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Mầm Non Trung Lễ . Hội đồng gồm có 8 thành viên:
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Phạm Thị Thiệp Hiệu trưởng - Phân công nhiệm vụ
- Phê duyệt  Kế hoạch; Báo cáo tự đánh giá
2 Nguyễn Thị Thành P. Hiệu trưởng – CT Công đoàn Viết phiếu đánh giá – Thu thập MC tiêu chuẩn 1
3 Võ Thị Quỳnh Hoa Tổ trưởng văn phòng; Thư ký HĐ Viết phiếu đánh giá – Thu thập MC tiêu chuẩn 2
4 Nguyễn Thị Tú Oanh
 
TPCM Viết phiếu đánh giá – Thu thập MC tiêu chuẩn 3
5
Trần Thị Hải Tổ trưởng chuyên môn Viết phiếu đánh giá – Thu thập MC tiêu chuẩn 4
6 Lê Thị Liên Giáo viên Viết phiếu đánh giá – Thu thập MC tiêu chuẩn 5
7 Lê Thị Kim Oanh TTCM Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá
 
b.     Nhóm thư ký:
 
TT
Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Thành P. Hiệu trưởng
 
Viết báo cáo tự đánh giá
 
2
Võ Thị Quỳnh Hoa TTCM
 
3
Lê Thị Kim Oanh TTVP
 
4
Phạm Thị Thiệp Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng Hoàn thiện  báo cáo tự đánh giá
 
c.     Các nhóm công tác:
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1
 (Tiêu chuẩn 1)
Nguyễn Thị Thành P. Hiệu trưởng - Thu thập minh chứng, tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu thập được của tiêu chuẩn 1;
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí cho tiêu chuẩn 1.
Phạm Thị Hằng Thư ký HĐ
 
 
Nguyễn Thị Hồng Duyên
 
 
Giáo viên
Nhóm 2
(Tiêu chuẩn 2)
 
Võ Thị Quỳnh Hoa Tổ trưởng CM - Thu thập minh chứng, tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu thập được của tiêu chuẩn 2;
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí cho tiêu chuẩn 2.
 
Nguyễn Thị Bình
 
 
Kế toán
 Nguyễn Thị Mến Giáo viên
Nhóm 3
 
(Tiêu chuẩn 3)
Nguyễn Thị Tú Oanh
 
Tổ phó CM - Thu thập minh chứng, tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu thập được của tiêu chuẩn 3;
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí cho tiêu chuẩn 3.
Trần Thị Hạnh
 
Giáo viên
 
Lê Thị Huệ
 
Giáo viên
Nhóm 4
(Tiêu chuẩn 4)
Trần Thị Hải Tổ phó CM - Thu thập minh chứng, tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu thập được của tiêu chuẩn 4;
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí cho tiêu chuẩn 4.
 
Trần Thị Nghĩa
 
Giáo viên
 
Trần Thị Thanh Lâm
 
Giáo viên
Nhóm 5
(Tiêu chuẩn 5)
Lê Thị Liên Giáo viên - Thu thập minh chứng, tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu thập được của tiêu chuẩn 5;
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí cho tiêu chuẩn 5.
Đinh Thị Kim Hưởng Tổ trưởng CM
Đào Thị Nhu Giáo viên
 
2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
a) Thời gian: Tháng 10/2016
- Tham gia tập huấn do Phòng Giáo dục tổ chức
- Tổ chức triển khai tại trường sau thời gian triển khai tại phòng.
b) Thành phần:
- Hội đồng tự đánh giá
- Tất cả CB, GV, NV trong nhà trường.
c) Nội dung
Hiệu trưởng thông qua:
- Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 7/8/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành quy định và tiêu chuẩn, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
- Giới thiệu công văn 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
-Công văn số 1988/KTKĐCLGD –KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
 
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
 
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các hoạt động cần huy động nguồn lực Thời điểm huy động Ghi chú
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
Thu thập các loại văn bản liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định Điều lệ trường mầm non.  
Tháng 9/2016
 
 
2
Thu thập các loại văn bản liên quan đến lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo qui định của Điều lệ trường mầm non. Thang 9/2016
 
 
 
 
3  - Thu thập các loại văn băn liên quan đến cơ cấu tổ chức và việc thực hiện của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo qui định tại Điều lệ trường mầm non.
 
Tháng 9/2016  
 
 
4
Thu thập các loại văn bản liên quan đến việc nhà trường chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
 
 
Hàng tháng
 
 
 
5 Thu thập các loại văn bản liên quan đến quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo qui định.- Thực hiện thường xuyên, đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách của chăm sóc , nuôi và dạy.
 
Hàng tháng  
6 Thu thập các loại văn bản liên quan đến  quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên, trẻ và quản lý tài chính, đất đại, cơ sở vật chất theo qui định.
 
Tháng 8/2016
 
 
 
7
Thu thập các loại văn bản liên quan đến việc nhà trường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Đầu năm học
 
 
 
  8
Thu thập các loại văn bản liên quan đến việc nhà trường tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.
các hoạt động hàng ngày cho trẻ…
Tháng 8/2016
.
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1 Thu thập các minh chứng của HT về các tờ trình công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ giáo viên, công tác XHHGD, hiệu quả công tác quản lý, sự tín nhiệm của GVNV, kết quả đánh giá chuẩn hiệu trưởng, thường xuyên trao dồi tự bồi dưỡng vận dụng sáng tạo năng lực quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường. ứng dụng CNTT vào công tác quản lý.
 - Thu thập minh chứng Phó Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN xây dựng các chủ đề chủ điểm, dạy mẫu các hoạt động, thường xuyên trau dồi, tự bồi dưỡng về năng lực quản lý, vận dụng công nghệ thông tin vảo công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn
 
 
Tháng 8/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Thu thập các loại văn bản liên quan đến Số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu vè kiến thức của giáo viên.
- Thường xuyên dự giờ, thăm lớp đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên
-  Thể hiện phẩm chất đạo đức, tư cách tốt qua các hoạt động ứng xử hàng ngày
Tháng 8/2016  
 
3
Thu thập các loại văn bản liên quan đến kết quả đánh giá xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.
 
Tháng 9/2016  
 
4
Thu thập các loại văn bản liên quan đến Số lượng, chất lượng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của trường Tháng 8/2016
 
 
 
 
5
Thu thập các loại văn bản liên quan đến trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục và được bảo đảm quyền lợi theo qui định.
 
Tháng 8/2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1 Thu thập các loại văn bản liên quan đến nhà trường có diện tích, khuôn viên và các công trình đảm bảo yêu cầu về thiết kế theo quy định của Điều lệ trường Mầm non  Tháng 8/2016  
 
 
 
2
Thu thập các loại văn bản liên quan đến sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi đảm bảo yêu cầu.
 
 
 Tháng 6/2016  
 
 
 
3
 
Thu thập các loại văn bản liên quan đến phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi đảm bảo yêu cầu
 Tháng 8/2016  
 
4
 
 
Thu thập các loại văn bản liên quan đến nhà trường có phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, nhà vệ sinh, bếp ăn theo quy định của Điều lệ trường Mầm non.
 
 Tháng 8/2016  
 
 
 
 
 
5
Thu thập các loại văn bản liên quan đến nhà trường có khối phòng hành chính quản trị đảm bảo yêu cầu.
 
 Tháng Tháng 8/2016  
 
 
6
Thu thập các loại văn bản liên quan đến nhà trường có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định về Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 
Tháng 8/2016  
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
1
Thu thập các loại văn bản liên quan đến  nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
 
 Tháng 8/2016  
 
 
 
2
Thu thập các loại văn bản liên quan đến nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục Tháng 8/2016  
5  
 
1
 Thu thập các loại văn bản liên quan đến trẻ có sự phát triển về thể chất phù hợp với độ tuổi.
 
Tháng 8/2016  
 
 
2
Thu thập các loại văn bản liên quan đến trẻ có sự phát triển về nhận thức phù hợp với độ tuổi.
 
Tháng 8/2016
 
 
 
 
 
 
3
Thu thập các loại văn bản liên quan đến Trẻ có sự phát triển về ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi.
 
 
Tháng 8/2016
 
 
 
 
 
4
Thu thập các loại văn bản liên quan đến Trẻ có sự phát triển thẩm mĩ phù hợp với độ tuổi.
 
Tháng 8/2016
 
 
5 Thu thập các loại văn bản liên quan đến Trẻ có sự phát triển về tình cảm và năng xã hội phù hợp với độ tuổi.
 
 
Tháng 8/2016
 
 
 
 
 
 
6
Thu thập các loại văn bản liên quan đến Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ gìn vệ sinh cá nhân; quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vật nuôi; có ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông.
 
 
 
Tháng 8/2016
 
 
7  Thu thập các loại văn bản liên quan đến trẻ được theo dõi và đánh giá thường xuyên. Tháng 8/2016
 
 
 
8
 Thu thập các loại văn bản liên quan đến trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật được chú trọng chăm sóc và có kết quả tiến bộ rõ rệt.
 
Tháng 8/2016
 
 
 
 
 
 
4. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí.
 
 
 
Tiêu chuẩn
 
 
Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập
 
 
Nơi thu thập
Nhóm công tác chuyên trách, cá nhân thu thập  
Dự kiến chi phí thu thập TT, MC
 
 
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1.- Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;
-Quyết định thành lập hội đồng trường;
-Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng chấm SKKN; hội đồng tư vấn chuyên môn
- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng;
- Quyết định thành lập tổ chuyên môn
- Quyết định thành lập tổ văn phòng
- Nghị quyết, biên bản đại hội(Hội nghị) chi bộ nhà trường.
- Quyết định chuẩn y bầu ban chấp hành chi ủy của Đảng ủy xã. Biên bản Hội nghị chi bộ năm 2015
Nghị quyết, biên bản đại hội công đoàn
 
 
- Kế toán(hồ sơ nhân sự)
- Tủ KĐCL
 
 
 
- Bí thư chi bộ
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 vnd
 
2 - Hồ sơ quản lý trẻ ở trường
 - Danh sách trẻ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sơ đồ nhà trường.
 
- Hồ sơ nhà trường.  
Nhóm 1
 
0,00 vnd
 
3. - Quyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học;
- Biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ; Biên bản kiểm tra giáo viên.
- Biên bản họp tổ có nêu các hình thức và nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của trường;
- Sổ ghi chép các nội dung học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, nhân viên trong tổ;
- Hồ sơ quản lý chuyên môn;
- Biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ;
- Bảng xếp loại giáo viên hằng tháng.
- Hồ sơ xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo.
- Biên bản kiểm kê tài liệu, đồ dùng, đồ chơi chơi, thiết bị, tài sản, tài chính; biên bản của tổ và của nhà trường hàng năm;
 
- Tủ đựng KĐCL
 
- Phó Hiệu trưởng
 
 
- HS  giáo viên
 
 
 
 
 
 
Nhóm 1
 
 
 
 
 
 
0,00 vnd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 vnd
 
4. Các bài thu hoạch chính trị của các đợt tập huấn.
- Bằng khen, giấy khen của cơ quan quản lý cấp trên với nhà trường, chi bộ nhà trường;
- Giấy chứng nhận đơn vị văn hóa.
- Sổ theo dõi công văn đi, đến của nhà trường;
- Hồ sơ Ba công khai
- Báo cáo, biên bản của ban thanh tra nhân dân;
 
   
 
 
Nhóm 1
 
 
 
0,00 vnd
 
5.  Hệ thống hồ sơ nhà trường theo quy định tại Điều 25 Điều lệ trường mầm non (Văn bản hợp nhất):
a) Hồ sơ quản lý trẻ em (Sổ phổ cập; sổ danh sách trẻ; sổ theo dõi trẻ các lớp)
b) Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập (nếu có);
c) Hồ sơ quản lý nhân sự;
d) Hồ sơ quản lý chuyên môn;
đ) Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;
e) Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính;
f) Hồ sơ quản lý bán trú.
2. Đối với giáo viên
a) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em;
b) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khỏe, theo dõi đánh giá trẻ;
c) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn;
d) Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
- Các loại báo cáo của trường hàng năm  - Bằng khen, giấy khen của cơ quan quản lý cấp trên với nhà trường, chi bộ nhà trường; Giấy chứng nhận đơn vị văn hoá;
- Kế hoạch năm học có nội dung liên quan;
- Hồ sơ các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
- Kế hoạch các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
 
 
Phòng hiệu trưởng
 
 
 
Nhóm 1
 
 
 
0,00 vnd
 
6. –Kế hoạch năm học
- Hệ thống hồ sơ nhà trường theo quy định tại Điều 25 Điều lệ trường mầm non (Văn bản hợp nhất):
- Các loại báo cáo của trường hàng năm  - Bằng khen, giấy khen của cơ quan quản lý cấp trên với nhà trường, chi bộ nhà trường; Giấy chứng nhận đơn vị văn hoá;
- Hồ sơ quản lý nhân sự;
- Hợp đồng lao động của nhà trường
- Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
- Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Biên bản kiểm kê tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hằng năm
 
 
 
 
 
 
Phòng hiệu trưởng;
 
 
 
 
 
Nhóm 1
 
 
 
 
 
0,00 vnd
 
7.- Hợp đồng bảo vệ trường học;
- Phương án cụ thể đảm bảo ANTT;
- Phương án phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường;
- Kế hoạch và báo cáo về công tác y tế theo thông tư liên tịch số 22/2013;
- Báo cáo về công tác phòng chống tai nạn thương tích.
 
 
 
 
 
Phòng P. Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm 1
 
 
 
 
0,00 vnd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. - Kế hoạch năm học của nhà trường;
 Kế hoạch hoạt động lễ hội của nhà trường có nội dung hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi theo từng tháng, từng năm học;
- Ảnh tư liệu về nội dung trẻ tham quan, thăm làng nghề;
 
 
 
Phòng Hiệu trưởng;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 vnd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1. - Hồ sơ quản lý nhân sự;
- Văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ của hiệu trưởng, hiệu phó;
- Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;
- Chứng chỉ tin học hoặc hệ thống hồ sơ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
 
- Tủ đựng minh chứng KĐCL
- HT, PHT
 
 
 
 
 
 
Nhóm 2
 
 
 
0,00 vnd
 
2.  - Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường;
- Sổ theo dõi thi đua của nhà trường;
- Các loại báo cáo hàng năm;
- Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập;
 
Phòng hiệu trưởng  
 
Nhóm 2
 
0,00 vnd
 
3. - Hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp HT,HP, giáo viên mầm non;
- Hồ sơ quản lý nhân sự;
- Hồ sơ quản lý chuyên môn; Kế hoạch của trường về việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên; kế hoạch BDTX hàng năm
- Sổ kiểm tra theo dõi thi đua;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường; của công đoàn nhà trường hằng năm;
- Giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen của các cấp đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;
 
- Văn phòng
- Tủ KĐCL
- Giáo viên
 
- Công đoàn
- Hiệu trưởng
 
 
 
 
Nhóm 2
 
 
 
 
0,00 vnd
 
4.- Hồ sơ quản lý nhân sự;
- Sổ kiểm tra theo dõi thi đua;
- Báo cáo tổng kết năm học;
- Biên bản đánh giá, xếp loại nhân viên hằng năm;
- Báo cáo tổng kết công tác của công đoàn nhà trường hằng năm;
 
- Kế toán
- Hiệu trưởng
- Tủ kĐCL
 
 
Nhóm 2
 
 
0,00 vnd
 
 
 
5. - Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý bán trú;
- Báo cáo tổng kết năm học;
 
- Phòng Hiệu trưởng
- Giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
0,00 vnd
 
3 1 - Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Báo cáo tổng kết năm học;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Toàn cảnh nhà trường;
 
- Tủ KĐCL
- Hiệu trưởng
- Kế toán
 
Nhóm 3
 
0,00 vnd
 
2. - Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Báo cáo tổng kết năm học; 
- Sân chơi, vườn cây của nhà trường 
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường 
- Khu vui chơi và đồ chơi ngoài trời;
 
 
Thực tế nhà trường
 
Nhóm 3
 
0,00 vnd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
3.- Báo cáo tổng kết năm học; 
- Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Biên bản kiểm kê tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hằng năm
- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường
 
 
 
 
Phòng hiệu trưởng; hiệu phó.
 
 
 
Nhóm 3
 
 
 
0,00 vnd
 
 
4 - Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Biên bản kiểm kê tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hằng năm
- Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT, ngày 09/3/2006 của Bộ y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm..."). 
- Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường;
 
 
 
Phòng hiệu trưởng
- Tủ KĐCL
 
 
Nhóm 3
 
 
0,00 vnd
 
 
5.- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Biên bản kiểm kê tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hằng năm
- Kế hoạch hoạt động của y tế
- Hồ sơ theo dõi sức khỏe và biểu đồ tăng trưởng của trẻ;
- Các biểu, bảng thông báo, tranh ảnh tuyên truyền của y tế;
 
 
 
 
- Phòng hiệu trưởng
 
- Y tế
 
 
 
Nhóm 3
 
 
 
0,00 vnd
 
6.- Danh mục thiết bị, đồ chơi, đồ dùng của trường theo quy định;
- Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Biên bản kiểm kê tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hằng năm
- Hồ sơ quản lý chuyên môn;
- Sổ thăm lớp dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,... của ban giám hiệu và tổ trưởng, tổ phó đối với giáo viên;
-  Hồ sơ 3 công khai; hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học; Báo cáo của thanh tra nhân dân của nhà trường hằng năm
 
 
Phòng  Hiệu trưởng
 
- Hồ sơ Tổ trưởng
 
 
Nhóm 3
 
 
0,00 vnd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4
 
 
 
 
 
 
1.- Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp, của nhà trường;
- Kế hoạch hoạt động của BĐD cha mẹ học sinh; Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Hồ sơ 3 công khai
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằng năm ;
- Các biểu bảng tuyên truyền của trường và các lớp; Nội dung (văn bản: 12 bài tuyên truyền và một số nội dung cần tuyên truyền của giáo viên thể hiện trong giáo án dạy trẻ) về tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà;
 
 
 
 
 
- Tủ KĐCL
 
 
G.Viên
 
 
 
 
   Nhóm 4
 
 
 
 
0,00 vnd
 
2. - Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá việc tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương;
- Chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ (Nội dung và Nghị quyết của hội đồng nhân dân xã hàng năm);
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm;
- Kế hoạch, báo cáo phối hợp của nhà trường với công đoàn có nội dung để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương;
 
 
 
 
Phòng Hiệu trưởng
 
 
 
Nhóm 4
 
 
 
 
 
0,00 vnd
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
1- Sổ theo dõi sức khỏe và biểu đồ theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ ;
- Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập
- Sổ theo dõi đánh giá trẻ và hồ sơ đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối năm học;
- Sản phẩm của trẻ;
 
Phòng y tế
- Giáo viên.
Nhóm 5    
2.- Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập;
- Sổ theo dõi đánh giá trẻ và hồ sơ đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối năm học;
- Sổ thăm lớp dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,... của ban giám hiệu và tổ trưởng, tổ phó đối với giáo viên;
- Các bài tập về KPKH;
 
 
 
- Các lớp;
- Phòng P. Hiệu trưởng
 
 
 
 
Nhóm 5
 
 
0,00 vnd
 
3.- Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập;
- Sổ theo dõi đánh giá trẻ và hồ sơ đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối năm học;
- Sản phẩm của trẻ ;
 
Phòng P. Hiệu trưởng.
Các lớp
 
 
Nhóm 5 0,00 vnd  
4.  - Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập;
- Sổ theo dõi đánh giá trẻ và hồ sơ đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối năm học;
- Sổ thăm lớp dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,... của ban giám hiệu và tổ trưởng, tổ phó đối với giáo viên;
- Sản phẩm tạo hình của trẻ;
 
- Hồ sơ nhà trường.
- Phòng P. Hiệu trưởng.
-Các lớp
 
 
 
Nhóm 5
 
0,00 vnd
 
5. - Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập;
- Sổ theo dõi đánh giá trẻ và hồ sơ đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối năm học;
- Sổ thăm lớp dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,... của ban giám hiệu và tổ trưởng, tổ phó đối với giáo viên;
- Sổ liên lạc với gia đình;
 
 
 
Phòng Hiệu trưởng
 
 
 
Nhóm 5
 
 
0,00 vnd
 
6. - Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Sổ theo dõi đánh giá trẻ và hồ sơ đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối năm học;
- Sổ thăm lớp dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,... của ban giám hiệu và tổ trưởng, tổ phó đối với giáo viên;
- Sổ liên lạc với gia đình;
 
Phòng  Hiệu trưởng.
 
 
Nhóm 5
 
0,00 vnd
 
 
  7.- Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập;
- Danh sách đánh giá trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non;
- Báo cáo về kết quả đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằng năm;
 
Phòng hiệu trưởng
- Các lớp
  0,00 vnd  
  8. - Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập;
- Sổ theo dõi sức khỏe và biểu đồ theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ ;
- Sổ kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằng năm;
- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ khuyết tật trên lớp;
 
 
- Phòng y tế.
 
- Giáo viên.
   
0,00 vnd
 
 
5.  Thời gian thực hiện
 
Thời gian Các hoạt động
Tuần 1
( Từ ngày 03 – 07/10/2016)
 
- Họp BGH để thảo luận về mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên của hội đồng kiểm định chất lượng nhà trường.
- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập hội đồng đánh giá của trường.
- Công bố Quyết định thành lập hội đồng đánh giá của trường tới toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường.
- Họp hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch tự đánh giá.
Tuần 2
( Từ ngày 10 – 14/10/2016)
- Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tự đánh giá cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường.
- Phổ biến kế hoạch tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường
Tuần 3- 5
( Từ ngày 17/10 -
Ngày 4/11/2016)
- Các nhóm chuyên trách họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Các nhóm công tác thu thập thông tin và minh chứng liên quan đến từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng.
- Mã hóa các thông tin và minh chứng thu được .
- Cá nhân hoặc nhóm công tác viết các phiếu đánh giá tiêu chí.
- Chuõ̉n bị đề cương báo cáo tự đánh giá.
Tuần 6
( Từ ngày 7 – 11/11/2016)
Họp hội đồng tự đánh giá để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được và xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung.
-  Nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí để lấy ý kiến góp ý.
Tuần 7
( Từ ngày 14 – 18/11/2016)
- Nhóm công tác chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.
- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung ( nếu cần thiết )
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá.
Tuần 8
( Từ ngày 21– 25/11/2016 )
 
- Dự thảo báo cáo tự đánh giá.
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo.
Tuần 9 - 11
( Từ ngày 12 – 30/12/2016)
- Họp hội đồng tự đánh giá để thông qua báo cáo đã sửa chữa.
- Công bố dự thảo báo cáo trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
Tuần 12
( Từ ngày 09 – 13/1/2017)
 
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.
Tuần 13
( Từ ngày 16 – 20/2/2017)
 
Công bố báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện ( trong nội bộ nhà trường).
Tuần 14
( Từ ngày 13 – 17/2/2016)
 
-Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá.
- Nộp báo cáo tự đánh giá.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với chủ tịch Hội đồng tự đánh giá:
Xây dựng kế hoạch tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cho nhóm thư ký, các nhóm chuyên trách, kiểm tra việc thực hiện của các nhóm, các thành viên của các nhóm, viết báo cáo tự đánh giá…
2. Đối với các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá:
Thực hiện nhiệm vụ phân công của Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, chịu trách nhiệm về những việc được phân công.
Trên đây là kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng của trường mầm non Trường Sơn. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa phù hợp Hội đồng tự đánh giá sẽ điều chỉnh cho phù hợp./.
 
Nơi nhận
-Phòng GD&ĐT Đức Thọ (để b/c)                       
-Hiệu trưởng (để b/c)                                       
-Hội đồng TĐG (để th/h)                                      
-Lưu : VP
 
 
 
TM. HỘI ÐỒNG
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
    Phạm Thị Thiệp
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác