Kế hoạch năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 19/10/2016 21:27
Kế hoạch năm học năm học 2016 - 2017

 

        UBND HUYỆN ĐỨC THỌ                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                           
          Số:     251   /KH - PGD- MN                                                                                       Đức Thọ, ngày 16  tháng  9   năm 2016
            V/v  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
             GDMN năm học 2016 -2017
 
           
          Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường mầm non trong toàn huyện
        Căn cứ Công văn số 1366 /SGDĐT-  GDMN ngày  14 /9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với giáo dục mầm non;
       Căn cứ vào tình hình thực tế của giáo dục mầm non Đức Thọ, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường mầm non thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với giáo dục mầm non như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG      
Quán triệt, triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp, thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng CSVC, giảm số trường có 2 điểm trường. Đẩy mạnh việc thực hiện đề án trường điển hình tiên tiến cấp huyện trong giáo dục mầm non (GDMN);
Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp và khả năng của trẻ. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập;
            Chỉ đạo thực hiện tốt Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17 ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) MN, trong đó (tập trung sâu việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cốt cán) đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDMN; 
            Tiếp tục tăng cường điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC), phòng học, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (TBĐDĐC) tại các cơ sở GDMN, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, củng cố vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN TENT);
Thực hiện cập nhật kịp thời hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong GDMN, đặc biệt Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN tại Thông tư số 17 ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ban, ngành trong quản lý GDMN;
Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ (CSGD) trong các cơ sở GDMN; tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là nhóm trẻ độc lập tư thục (NLĐLTT); tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn kiến thức và phương pháp nuôi dưỡng CSGD trẻ tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả.
II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
1.1 Việc thực hiện các cuộc vận động
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới toàn diện trong GDMN.
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý (CBQL) , giáo viên (GV) học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
1.2 Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Tiếp tục thực hiện hiệu quả xây dựng vườn trường, trồng cây bóng mát, cây ăn quả, vườn rau sạch phục vụ bếp ăn bán trú và tổ chức trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm khám phá, xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện. Xây dượng vườn cổ tích, tiếp tục đầu tư trang thiết bị khu vui chơi phát triển vận động
Xây dựng đủ công trình vệ sinh  (CTVS) của  cô và trẻ đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu. Đảm bảo đủ nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho trẻ tại cơ sở GDMN. GV tiếp tục khai thác trò chơi dân gian, làn điệu dân ca các vùng miền nhất là Dân ca ví Dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào các hoạt động giáo dục trẻ có hiệu quả. Chú trọng lồng ghép kỹ năng giao tiếp có văn hoá, thân thiện, thương yêu và tôn trọng mọi người. Tạo môi trường giáo dục giúp trẻ chủ động sáng tạo trong các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, tích cực hứng thú trong tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.
2. Phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ
- Tiếp tục hoàn thành vững chắc các chỉ tiêu của Nghi quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Nghị quyết số 03/NQ-HU ngày 10/5/2012 về Phát triển sự nghiệp GD-ĐT đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của Đảng bộ huyện Đức Thọ.
- Các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo huy động trẻ đến trường, lớp: 100% đối với trẻ mẫu giáo và  40% trở lên đối với trẻ nhà trẻ. Duy trì trẻ đến trường lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần trên 90% trở lên, trong đó trẻ 5 tuổi 98%. Tăng cường các biện pháp tăng tỷ lệ huy động trẻ vùng khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập. Xây thêm phòng học đảm bảo quy mô nhóm, lớp theo quy hoạch, khuyến khích phát triển loại hình GDMN ngoài công lập. Cũng cố vững chắc trường mầm non (MN) tư thục Hoa Phượng, đáp ứng việc phát triển số lượng trẻ đến trường nhằm bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN.
   3. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Tiếp tục củng cố và phát triển vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN  TENT) tại 28/28 xã. Giữ vững 100 % đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDMN TENT vào cuối năm học 2016- 2017;
Tiếp tục tham mưu để tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị cho các trường MN nhằm đảm bảo vững chắc điều kiện về CSVC, xây dựng phòng học kiên cố đạt chuẩn tại các xã Thái Yên, Đức Lập, Tùng Ảnh, Tân Hương, Liên Minh, Đức Nhân, Đức Long.., giảm các nhóm, lớp dưới 5 tuổi học nhờ tại các phòng chức năng. Nâng tỷ lệ trẻ học bán trú; đảm bảo chế độ ăn trưa và các chế độ khác cho trẻ theo quy định, đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở vùng khó khăn có giải pháp để huy động trẻ đi học chuyên cần; tiếp tục nâng cao chất lượng CSGD trẻ ở các độ tuổi;  Nâng cao chất lượng đội ngũ, tuyển dụng đủ GVMN theo kế hoạch đã phê duyệt và đảm bảo chế độ chính sách cho GV theo quy định;
Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện PCGDMN TENT và sử dụng phần mềm thống kê số liệu phổ cập trực tuyến theo quy định.
4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
4.1 Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ tại cơ sở GDMN và mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại cơ sở GDMN. Tạo tình huống hấp dẫn để thu hút trẻ đến với các hoạt động giáo dục và trong sinh hoạt hàng ngày, không áp đặt và tạo ức chế cho trẻ về tâm lý ở trường nhóm, lớp, mọi lục, mọi nơi;
Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN;
Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (ĐDĐC), kiểm tra việc sắp xếp, tạo môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại cơ sở GDMN, đặc biệt ở những địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt, hạn hán ( Đức La, Đ. Quang, Đức Vĩnh, Đức Châu, Đức Tùng ..)
            4.2 Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ
           Xây dựng và nâng cấp bếp ăn theo hướng đầu tư thiết bị hiện đại, an toàn đảm bảo quy trình vận hành một chiều đúng tiêu chuẩn ( Thái Yên, Trung Lễ, Đức Long..)
Chỉ đạo tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại cơ sở GDMN. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt  động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở GDMN. Đặc biệt kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại các cơ sở GDMN;
Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo quy định. Đặc biệt khi xây dựng thực đơn cho trẻ cần lưu ý đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu là đủ năng lượng và đảm bảo sự cân đối giữa các chất sinh năng lượng của thực đơn;
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại cơ sở GDMN, đảm bảo VSATTP, mức ăn tối thiểu 14 000 đồng/trẻ/ngày số bữa ăn chính và ăn phụ đảm bảo theo quy định của độ tuổi nhà trẻ và tuổi mẫu giáo.Những trẻ không ăn bán trú phối hợp với gia đình để có biện pháp tổ chức cho trẻ được ăn phụ trong thời gian ở trường, nhằm thực hiện mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em;
               - Đảm bảo 100% trẻ tại cơ sở GDMN được kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng (SDD), phòng chống béo phì. Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp để phục hồi SDD cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Tiếp tục giảm tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi đều dưới 6% vào cuối năm học 2016-2017 và giảm so với đầu năm học. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (vệ sinh nhóm, lớp, đồ dùng, đồ chơi, giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải);
Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong các cơ sở GDMN.
4.3 Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;
Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GDĐTsửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN tại Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009;
Phát triển Chương trình GDMN gắn với điều kiện thực tiễn vùng miền. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ (CSGD). Thực hiện tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục trong thực hiện Chương trình GDMN; giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường áp dụng đa dạng các hình thức và phương pháp CSGD vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ. Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục mang tính chất mở, đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp trong các cơ sơ GDMN, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi nơi mọi lúc, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ, đặc biệt là khả năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm;
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Khai thác sử dụng các điều kiện về CSVC, môi trường giáo dục của chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng vận động cho trẻ;
Tiếp tục chú trọng tổ chức thực hành nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; " Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non" 
            Khuyến khích tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở GDMN  đảm bảo các yêu cầu quy định tại Công văn số 1303/BGDĐT-GDMN ngày 18/3/2014 về việc tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở GDMN của Bộ GDĐT và phụ huỵnh có nhu cầu: Thị trấn, Tư thục Hoa Phượng, Đức Yên, Tùng Ảnh, Trường Sơn…
            Thực hiện tôt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Các đơn vị cơ sở phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục Hòa nhập Hồng Lĩnh để hỗ trợ can thiệp trẻ khuyết tật và hỗ trợ chuyên môn về giáo dục trẻ khuyết tật tại các cơ sở GDMN (Địa chỉ Tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh);
100% lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện quả bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng CSGD, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1;
Chỉ đạo GV lựa chọn các tác phẩm chuyện,  thơ, trò chơi, câu đố để sử dụng trong các hoạt động giáo dục hàng ngày phù hợp độ tuổi, phù hợp với các lĩnh vực giáo dục phát triển, với các hoạt động cụ thể như hoạt động chung, hoạt động góc, dạo chơi ngoài trời, hoạt động chuyển tiếp, hoạt động tạo cảm xúc gây hứng thú…theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1096/SGDĐT- GDMN ngày 22/7/2016 về việc Sử dụng  “Tuyển tập thơ, truyện, câu đố, trò chơi dành cho trẻ mầm non”;                                                                        
Tiếp tục tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để tạo nguồn học liệu, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường giáo dục mang tính chất mở, kích thích trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá.
               4.4  Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non:
Tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ sở GDMN, đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong đội ngũ, đặc biệt bồi dưỡng cách tự cập nhật kiến thức qua mạng, khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet (E-Learning), nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc đổi mới công tác quản lý và trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
 4.5  Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, chú trọng công tác tự đánh giá đúng thực chất, khách quan; hoàn thành công tác đánh giá ngoài đối với 11 trường đang thực hiện; tiếp tục đánh giá ngoài đối với các trường đã hoàn thành công tác tự đánh giá và có đăng ký đánh giá ngoài. Phấn đấu có trên 40 % số trường được đánh giá ngoài đạt cấp độ 1 trở lên (Đức Dũng, Đức Nhân, Đức Lâm, Đức Tùng, Đức Đồng, Trung Lễ, Đ. La..) . Trong quá trình tự đánh giá cần tránh hình thức, máy móc, nhất là việc thu thập minh chứng, lưu trữ hồ sơ, đặc biệt chú ý chống bệnh thành tích.
               5. Thực hiện công tác quy hoạch, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và trường chuẩn quốc gia.
Tiếp tục thực hiện và hiệu quả chuyên đề “Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời”.
Tiếp tục chỉ đạo quy hoạch tổng thể và chi tiết trường MN theo hướng dẫn tại Công văn số 405 của Sở GDĐT cụ thể: Chỉ đạo 28/28 trường MN có quy hoạch tổng thể và chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục xây dựng CSVC để thực hiện quy hoạch đạt kết quả tốt, đúng lộ trình trong Kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục giảm dần các điểm trường lẻ và quy hoạch về điểm trường trung tâm: Đức An, Thái Yên, Đức Long, Tùng Ảnh;  Tiếp tục tham mưu đầu tư các hạng mục để hoàn thiện việc xây dựng trường trường điển hình tiên tiến tại trường mầm non Thị Trấn; tiếp tục phát triển loại hình trường MN ngoài công lập;
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng trường lớp, CSVC, tham mưu đầu tư xây dựng đủ phòng học, CTVS cho trẻ và CBGV, nguồn nước sạch, bếp ăn đạt chuẩn phù hợp với thực tế của địa phương, đảm bảo CSVC đáp ứng yêu cầu thực hiện PCGDMN TENT;
- Các đơn vị rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, ĐDĐC, phần mềm hỗ trợ cho GV, CBQL trong công tác lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp.
- Đẩy mạnh phong trào tự làm ĐDĐC trong các cơ sở GDMN. Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường CSVC, thiết bị, ĐDĐC hiện có;
- Các đơn vị tập trung xây dựng cảnh quan vườn trường, Vườn cây ăn quả, xây dựng "vườn cổ tích" nâng cấp khu vui chơi phát triển vận động. Tăng cường xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học.
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDMN tham mưu có hiệu quả xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia, nhằm thực hiện đúng lộ trình đã đề ra trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn của huyện. Trong năm học xây dựng đạt chuẩn mức độ II ( Đức Tùng, Yên Hồ, Thái Yên), 3 trường đạt chuẩn mới tại đơn vị Đức Long, Đức La, Công nhận lại sau 5 năm: Đức Hòa, Đức Thịnh. Trung Lễ, Tùng Ảnh. Các đơn vị Liên Minh, Đức Quang, Đức Nhân, Đức An tăng cường tham mưu xây dựng cơ sở vật chất chuẩn để đạt chuẩn vững chắc công nhận lại vào năm học tới.
            6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBQL, GV và nhân viên theo quy định;
- Chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL, GVMN theo Kế hoạch số 1134/KH-SGDĐT ngày 01/8/2016 về Bồi dưỡng chuyên môn CBQL, GVMN năm học 2016 - 2017, nhằm đảm bảo quy định về công tác bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GDĐT;
            - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GVMN thực hiện Chương trình GDMN  điều chỉnh. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo cụm, khối, tổ, nhóm, tập trung, qua mạng; coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GVMN. Nâng cao năng lực CBQL, GVMN ứng dụng CNTT trong quản lý và CSGD trẻ;
- Tiếp tục Bồi dưỡng CBQ, GV để nâng cao năng lực quản lý trong các nhà trường, tham mưu để CBQL, GV đủ điều kiện được bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý giáo dục theo quy định. Tiếp tục việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mới cho nhân viên nuôi dưỡng và nhân viên y tế;
- Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GDĐT về tập huấn qua mạng 10 mô đun nâng cao cho CBQL GDMN các cấp và GVMN đã hoàn thành bồi dưỡng các mô đun ưu tiên quy định cho từng đối tượng;
- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL, GVMN đối với trẻ, đảm bảo không có CBQL, GV vi phạm đạo đức nhà giáo;
- Trên cơ sở các lĩnh vực, tiêu chuẩn về đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL, GVMN theo quy định của Bộ GDĐT các cơ sở GDMN tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, yêu cầu phù hợp điều kiện thực tế từng trường, địa phương, các vùng miền, nhằm đánh giá chuẩn nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng CBQL, GVMN sát đúng thực chất. Phòng tiếp tục chỉ đạo mô hình điểm về việc đánh giá, xếp loại đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp tại  trường: Trường MN Thị Trấn
 - Tập trung bồi dưỡng đội ngũ, tham gia đạt kết quả tốt thi khảo sát chất lượng GVMN vào tháng 8/2017 của Sở GDĐT tổ chức ;
 - Phòng GDĐT triển khai tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng  e-Learning với chủ đề Dư địa chí Việt Nam phù hợp với chương trình giáo dục mầm non trong đội ngũ GVMN theo tinh thần chỉ đạo của Sở tại Công văn số 948/SGDĐT-GDMN ngày 30/6/2016 về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4. Sở GDĐT tổ chức chấm, phân loại trước ngày 20/11/2016 để gửi về Bộ GDĐT trước ngày 30/12/2016; Các trường khuyến khích giáo viên tham gia thiết kế và lựa chọn giáo án dự thi cấp huyện trước ngày 25/ 10/ 2016
- Xây dựng đội ngũ cốt cán CBQL, GVMN để làm nòng cốt, nhằm nâng cao chất lượng trong GDMN toàn huyện.
- Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên tham gia dự thi "Giáo viên giỏi mầm non" cấp huyện năm học 2016- 2017 và "Hội thi cô nuôi dưỡng giỏi"
            7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
            - Tiếp tục cập nhật kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, các văn bản có nội dung liên quan đến GDMN. Các chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện GDMN của Bộ GDĐT;
            - Nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp trong quản lý GDMN. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý. Tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng CSGD trong các sơ sở GDMN;           
            - Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở thêm các nhóm trẻ độc lập tư thục (NLĐLTT), Củng cố, phát triển trường mầm non Tư thục Hoa Phượng, nhóm trẻ nhà Giòng nhằm giảm sức ép quá tải về CSVC các trường công lập và tạo sự cạnh tranh thi đua nâng cao chất lượng CSGD trẻ giữa các loại hình trường MN;
            - Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong các cơ sở GDMN; tiếp tục thực hiện tốt quản lý, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường theo Công văn số 1437/SGDĐT-GDMN ngày 24/8/2015 về quản lí ĐDĐC, thiết bị dạy học, TLTK và việc huy động các khoản thu trong các cơ sở GDMN năm học 2015-2016 và Công văn số 1469/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2015 về thu các khoản trong trường học của Sở GDĐT;
            - Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong GDMN; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở GDMN. Tăng cường công tác kiểm tra hỗ trợ chuyên môn, kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt đối với các NLĐLTT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ các NLĐLTT hoạt động không đảm bảo các điều kiện hoạt động;
            - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, giảm các hội họp không cần thiết. Chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các cơ sở GDMN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non, không phát sinh thêm hồ sơ, sổ sách, tránh hình thức gây áp lực cho CBQL và GVMN;
            - Chỉ đạo các hội thi, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong các cơ sở GDMN đảm bảo an toàn, phù hợp, hiệu quả;
          - Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ sở GDMN đổi mới đánh giá chất lượng CSGD trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động CSGD trẻ.  Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN. Không khảo sát trẻ MG 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học.
          8. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa
               Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN; thực hiện việc thu chi các nguồn ngoài ngân sách đảm bảo theo Công văn hướng dẫn liên ngành số 1702/HDLN-SGDĐT-STC của Sở GDĐT và Sở Tài chính; chú trọng phát triển trường lớp MN ngoài công lập ở những nơi có điều kiện, đặc biệt ở các khu đông dân cư để đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ.
 
9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN;
- Tăng tính chủ động trong công tác tuyên truyền. Các lớp xây dựng góc tuyên tuyền nội dung phong phú, phù hợp thời điểm và hiệu quả. chú ý tuyên truyền về vai trò, vị trí của GDMN, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, các nội dung liên quan đến GDMN; biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến. Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp;
- Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập ở tất cả các loại hình trường MN. Nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, đội ngũ và cộng đồng về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có khó khăn về các lĩnh vực phát triển. Tăng cường phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách về giáo dục khuyết tật cho trẻ và cho GV đến tất cả các địa phương, các cơ sở giáo dục.
 
                                             CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- 100% trường MN hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tổng thể và chi tiết, đồng thời tiến hành xây dựng CSVC, các hạng mục đảm bảo đúng đúng lộ trình của Kế hoạch;
- Hoàn thành phê duyệt quy hoạch đề án trường điển hình tiên tiến cấp huyện trong GDMN, đồng thời tiến hành xây dựng trường điển hình tiên tiến đảm bảo tiến độ theo lộ trình;
- Huy động trẻ nhà trẻ  đạt 40% trở lên và trẻ mẫu giáo 100%; tỷ lệ trẻ được học bán trú trên 99%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%; 100% trẻ được học chương trình GDMN, 100% các nhóm, lớp học ghép phải soạn bài tách theo từng độ tuổi;
- 100% số trẻ tại các cơ sở GDMN thường xuyên được đảm bảo  an toàn về tâm lý và thể chất; cuối năm học 100% cơ sở GDMN được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ;
 - Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; Trẻ đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển (đạt 90% trở lên trong từng lĩnh vực); 80% trở lên trẻ khuyết tật học hoà nhập, được đánh giá có tiến bộ;
- 100 % trẻ dân tộc thiểu số  được tăng cường tiếng Việt và được thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/7/2016 về tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của UBND tỉnh. 100% trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số được chuẩn bị tốt tiếng Việt trước khi vào lớp 1;
 - 100% trẻ MN được cân đo, lập biểu đồ tăng trưởng, khám sức khoẻ định kỳ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất; giảm tỷ lệ trẻ SDD dưới 6%;
 - 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi đảm bảo có đủ phòng học đạt chuẩn, đủ thiết bị, ĐDĐC; thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; 100 trẻ em 5 tuổi được chuẩn bị tốt tâm thế để vào lớp 1;
            - Tôt chức thực hiện tốt chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"  Chuyên đề “Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non’
- 100% nhóm lớp có góc tuyên truyền, góc thiên nhiên phong phú, hiệu quả.
- 100% CBQL, GVMN biết khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet (E-Learning); 100% CBQL và 85 % GV trở lên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục;
         - 100% CBQL,GVMN: hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch và hoàn thành bồi dưỡng các modun nâng cao; được đánh giá Chuẩn nghề nghiệp sát đúng thực chất;
-100% cơ sở GDMN xây dựng góc tuyền tuyền các nội dung về GDMN cho các bậc bậc cha mẹ;
          - 100 % xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDMN TENT vững chắc;
- 100% đơn vị cấp trường có GVMN tham gia dự thi Thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề Dư địa chí Việt Nam phù hợp với chương trình GDMN;
          - Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Hội thi " Cô nuôi giỏi"
          - Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm thu hút mọi nguồn lực cho giáo dục, phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 3 trường đạt chuẩn ( Thái Yên, Đức La, Đức Long)  3 trường được công nhận lại sau 5 năm ( Tùng ảnh, Đức Thịnh, Đức Hòa)  trường mầm non Yên Hồ đạt chuẩn mức độ II.
            - Tập trung quy hoạch sân vườn, 28/28 trường xây dựng vườn cổ tích, vườn rau sạch, xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh sạch, đẹp”.  Đẩy mạnh phong trào xây dựng THTT-HSTC
- 100% trường MN thực hiện tự đánh giá đúng thực chất, đúng tiến độ; 40% số trường MN hoàn thành đánh giá ngoài đạt cấp độ 1 trở lên; các trường đã được đánh giá ngoài tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
         - 100% trường thực hiện tốt công tác 3 công khai và thu chi tài chính.
         - Tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt công tác tuyển dụng giáo viên. Tiếp tục tham mưu chế độ cho giáo viên, nhân viên ngoài biên chế.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Hiệu trưởng các trường mầm non căn cứ vào nội dung tại văn bản hướng dẫn này và tình hình cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, khó khăn, vướng mắc, phản ánh về  Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận mầm non để được hướng dẫn thực hiện./.
 
      Nơi nhận:                                                                                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG
  -  Sở GD-ĐT;                                                                                                                                                    P. TRƯỞNG PHÒNG
  -  LĐ- CV ;
 -  Các trường MN;                                                                                                                                                   ( đã ký)
 -  Lưu VP./
 
                                                                                                                                                                             Thái Thị Minh Hồng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
 
NĂM HỌC 2016 – 2017
 
  Tháng 8:
           - Vệ sinh phong quang trường lớp. Chuẩn bị CSVC, đồ chơi trang thiết bị.    
           - Tổ chức Cho CNGV học chính tri và tiếp thu chuyên đề hè 2016
           - Tựu trường ngày 25/8/2016
           - Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 toàn ngành
  Tháng 9:
- Tổ chức khai giảng tại các cơ sở Giáo dục mầm non. ( 05/9)
-  Duyệt kế hoạch năm học sau ngày 11/9
           -  Hoàn thành kế hoạch BDTX cấp trường.
-  Rà soát kế hoạch xây dựng trường Chuẩn quốc gia tại các đơn vị
-  Các trường tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học trước 25/9
           -  Điều tra chinh xác độ tuổi, huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ. Làm tốt công tác phổ cập;
           -  Tổ chức chuyên đề chuyên môn, công tác BDTX, kiểm định chất lượng.
-  Cân đo lần 1. Khám sức khỏe cho cô nuôi và CBGV
-  Hoàn thành hồ sơ điều tra, tổng hợp các mẫu thống kê PCGDMN.
  Tháng 10:
-  Khám sức khỏe lần 1, phân lọai trẻ khuyết tật
- Thi soạn giáo án E-learning cấp trường và cấp huyện
- Các trường đăng ký xây dựng trường MN đạt Chuẩn Quốc gia trước 5/10
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình mầm non mới các độ tuổi.
- Kiểm tra hồ sơ hiệu phó, hồ sơ tổ chuyên môn
  Tháng 11:
           - Kiểm tra việc thực hiện chương trình mầm non  các độ tuổi.
           - Kiểm tra hồ sơ bán trú.
           - Thi cô nuôi giỏi.
           - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20-11
           - Các đơn vị hoàn thành các nội dung BDTX đã được phòng triển khai
  Tháng 12:
           - Thi giáo viên giỏi cấp trường.
           - Kiểm tra chấm điểm công tác y tế các trường.
- Kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chuyên môn,các chuyên đề và công tác PCGDMN
- Cân đo lần 2.
-  Kiểm tra xây dựng môi trường trong và ngoài lớp
-  Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng trường MN
   Tháng 1 :
            -  Kiềm tra thi đua cụm kỳ I
 -  Sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.
            -  Kiểm tra bếp ăn bán trú
            - Thi Giáo viên giỏi cấp huyện, chấm sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giỏi.
 Tháng 2 và tháng 3  
 -  Cân đo lần 3
 -  Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn một số trường.
            -  Kiểm tra công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia.
            - Kiểm tra hồ sơ đánh giá ngoài của các trường có đăng kí.
            -  Chấm sáng kiến kinh nghiệm
  Tháng 4 :
            -  Kiểm tra một số trường, kiểm tra các trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
            -  Kiểm tra công nhận PCGDMNCTENT cấp xã và huyện.
 - Tổ chức đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên MN và Bộ chuẩn
     phát triển trẻ 5 tuổi tại tất cả các trường.
 - Kiêm tra, đánh giá  trường học thân thiện, trường học an toàn
  Tháng 5 :
             - Kiềm tra thi đua cụm cuối năm
             - Báo cáo số liệu phổ cập GDMN năm 2017. Bàn giao trẻ 5 tuổi lên lớp 1
             - Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học, hoàn thiện việc xét các danh hiệu thi đua.
             - Công tác Kiểm định chất lượng: Các trường tự đánh giá hoàn thiện báo cáo đánh giá nạp phòng, các trường đánh giá ngoài hoàn thiện hồ sơ cho đoàn kiểm tra của Sở giáo dục.
             - Hoàn thiện kết quả đánh giá chuẩn HT, HP, GV nạp phòng.
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: P.Trưởng phòng: Thái Thị Minh Hồng

Nguồn tin: Phòng GD - ĐT Đức Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch, năm học

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác