Báo các kết quả thực hiện Luật bình đẳng giới

Thứ hai - 24/04/2017 22:42
          UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
        TRƯỜNG MN TRUNG LỄ
                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                 Số: 16  /BC-TrMN
 
                                             Trung Lễ, ngày 22  tháng 04 năm 2017
 
BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới
 
Thực hiện nội dung công văn số 555/UBND-LĐ ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới;
 Công văn số: 323/CV-BVSTBPN của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 Trường Mầm non Trung Lễ báo cáo công tác triển khai và kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới như sau:
I.  Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
1. Công tác chỉ đạo triển khai và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện
1.1. Thành lập Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ của Phụ nữ
1.2. Xây dựng chương trình hành độngVì sự tiến bộ của Phụ nữ
- Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới nhằm tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về bình đẳng giới đối với CB-GV-CNV như: Luật bình đẳng giới, Quyền trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình, văn bản chỉ đạo về sinh đẻ có kế hoạch của ngành, của địa phương đề ra. Trong những năm qua nhà trường đã tổ chức học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết có liên quan trực tiếp đến phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới với tổng số 3 cuộc và được lồng ghép vào các buổi họp Hội đồng .
- Xây dựng và triển khai công tác bình đẳng giới; nâng cao nhận thức cho CB-GV-NV xóa bỏ tư tưởng trọng nam hơn nữ và các hành vi phân biệt đối xử về giới.
+ Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng.
+ Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo.
+ Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.
- Chi bộ trực tiếp giám sát Công đoàn, Ban Nữ công về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với việc tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình.
1.3. Kết quả thực hiện
- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới nhằm thúc đẩy, nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới nhằm tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về bình đẳng giới đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các cuộc họp Hội đồng giáo viên. Trong tổ chức thực hiện đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tuyên truyền gắn với các phong trào phát triển kinh tế gia đình giúp cho nhiều chị em có cuộc sống ổn định. BGH nhà trường luôn khuyến khích chị em Phụ nữ tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình văn hóa.
- Làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới: tổ chức bộ máy, số lượng đội ngũ cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, bồi dưỡng về năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho cán bộ nữ đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thực hiện bình đẳng giới trong công tác quản lý giáo dục và tham gia lãnh đạo. Tiến hành xây dựng và qui hoạch đội ngũ cán bộ nữ và kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý nữ. Có biện pháp tích cực trong việc bổ nhiệm cán bộ nữ vào bộ máy lãnh đạo.
- Công tác thông tin, báo cáo về bình đẳng giới. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới nhằm tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về bình đẳng giới đối với đơn vị.
- Chi bộ chỉ đạo đoàn thể thực hiện tốt công tác giới thiệu nhân sự là nữ tham gia lãnh đạo trong cơ quan Đảng góp phần thực hiện các chỉ tiêu về phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Hàng năm tạo nguồn và giới thiệu nữ ưu tú dự lớp cảm tình Đảng, đến nay số đảng viên nữ trong Chi bộ  là  13 đồng chí nữ, chiếm 100% trên tổng số đảng viên. Nhìn chung đa số chị em đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện tốt công tác dạy và học góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục  của nhà trường.
1.4.  Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân.
- Ưu điểm:
Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đoàn thể, BGH cùng với BCHCĐ tổ chức được nhiều phong trào thiết thực, gần gũi, có hiệu quả và được chị em phụ nữ đồng tình ủng hộ từ đó chị em đã nâng cao nhận thức trình độ năng lực, phát huy tài năng trong công cuộc thực hiện CNH-HĐH đất nước.    Nhìn chung đa số chị em đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện tốt công tác dạy-học góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng chất lượng giáo dục của nhà trường .
          - Khuyết điểm:
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới triển khai chưa đồng bộ.
- Nguyên nhân
 Do thiếu sự thống nhất giữa các đoàn thể trong nhà trường, giữa nhà trường và các tổ chức trong địa phương..
II. Đánh giá việc thực hiện đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào các chương trình giáo dục trong nhà trường
Nhà trường đã rà soát chương trình, loại bỏ, thông tin, hình ảnh thể hiện định kiến giới.
- Căn cứ vào từng chủ đề giáo dục trẻ trong nhà trường, bộ phận chuyên môn cùng giáo viên đứng lớp đã khéo léo đưa những nội dung giáo dục trẻ thể biện sự bình  đẳng giữa bé trai và bé gái, giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân, chơi hòa đồng với bạn bè...
- Lồng ghép nội dung Bình đẳng giới vào công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, góp phần nâng cao nhận thức và động viên phụ huynh, giúp họ có cái nhìn đúng đắn hơn trong vấn đề phân biệt con trai, con gái hoặc cháu trai hay cháu gái. Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh vấn đề sinh đẻ có kế hoạch và tầm quan trọng của việc “Nuôi con khỏe, day con ngoan” ./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VP./.
                          
                       
                                                                                                                                                                        Phạm Thị Thiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Nguồn tin: Nha truương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác