KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ năm - 29/09/2016 04:57
PHÒNG GD & ĐT  ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN TRUNG LỄ
             
Số:    /KH-TMN
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc  lập – Tư do – Hạnh phúc
 
 
 

         Trung Lễ, ngày 19  tháng 9  năm 2016
 
                             

                                                KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

                                                                NĂM HỌC 2016 - 2017

           Thực hiện Kế hoạch số 844/ KH – SGDĐT ngày 16/6/2016 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về Kế hoạch BDTX cho CBQL và GV năm học 2016 – 2017;
            Thực hiện kế hoạch số 217/ KH – PGD – MN ngày 6/8/2016 của Phòng GDĐT Đức Thọ về Kế hoạch BDTX cho CB, Gv năm học 2016 – 2017;
            Căn cứ vào tình hình thực tế của trường năm học 2016 – 2017;
            Trường MN Trung Lễ xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và GV năm học 2016-2017 như sau:
            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
           1. Tình hình nhà trường:
         - Tổng số CBGVNV: 21
          + CBQL:  2; Trình độ Đại học Sư phạm: 2
          + Giáo viên:  15; Trình độ đạt chuẩn:  100%, trên chuẩn: 13
          + Nhân viên: 5 ; 1 ĐH, 1 CĐ, 3 TC
          2. Tình hình tổ chuyên môn
          Tổ  trưởng: 3(2 tổ trưởng CM, 1 tổ trưởng VP);  tổ  phó CM: 2
          + Tổ chuyên môn lớp Lớn – Nhỡ: 1 
           + Tổ chuyên môn lớp Bé – Nhà trẻ: 1
          + Tổ văn phòng:  1
3. Những thuận lợi, khó khăn:
a. Thuận lợi
- Trường được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục, của Đảng ủy, Chính quyền địa phương trong quá trình chỉ đạo các hoạt động của nhà trường
- Đội ngũ cán bộ giáo viên có sức trẻ, có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Nhà trường tạo mọi điều kiện để CB, GV có thời gian, tài liệu, phương tiện để tham gia các lớp chuyên đề và tự bồi dưỡng.
b. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất nhà trường xuống cấp, phòng học và sân chơi chật chội. còn có 3 lớp phải học tạm.
- Đời sống phụ huynh đa số thuần nông ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xã hội hóa giáo dục.
II. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.
Nhằm trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển giáo dục mầm non
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
100% CBQL, GV biết cách học và khai thác kiến thức, các nội dung BDTX qua internet đặc biệt qua elearning.
3. Bồi dưỡng thường xuyên mục đích làm cho đội ngũ giáo viên luôn đạt chuẩn theo quy định và nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2016-2017.
III. NGUYÊN TẮC:
1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
          3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
IV. ĐỐI TƯỢNG BDTX.
- Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên toàn trường tham gia BDTXtaij Phòng GD – Đt tại nhà trường và tự bồi dưỡng qua elearning. (Y tế, kế toán BD tại phòng GDĐT)
V. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.
          1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc MN
          Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Các nội dung cụ thể như sau:
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, đường lối phát triển gióa dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của nghành giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Khung kế hoạch năm học 2016 – 2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Triển khai Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ – TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
          2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên. 
Bồi dưỡng  cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương, chú trọng các nội dung:
a. Tài liệu của Bộ giáo dục và Đào tạo:
- Công tác phát triển đội ngũ CBQL và GVMN;
- Đổi mới quản lý chất lượng giáo dục mầm non;
- Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng cho trẻ bán trú và phòng chống SDD, thừa cân, béo phì cho trẻ MN;
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non;
- Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học;
 - Giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1.
b. Tài liệu biên soạn của tỉnh:
Bài 1: Tổ chức hoạt động góc cho trẻ trong trường MN.
Bài 2: Nâng cao năng lực đánh giá Chuẩn nghề nghiệp CBQL, GVMN.
c. Tài liệu của địa phương:
Bài 1: Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp.
Bài 2: Hướng dẫn công tác bán trú, xây dựng khẩu phẩn ăn, chế biến món ăn.
Bài 3: Hướng dẫn công tác y tế trường học.
Bài 4: Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng giáo án elearning.
Bài 5: Xây dựng bộ công cụ  đánh giá trẻ dưới 5 tuổi.
Bài 6: Xây dựng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo.
Bài 7: Xây dựng hồ sơ hiệu phó, tổ chuyên môn.
d. Tài liệu tự bồi dưỡng qua mạng Internet (eliearning)
- Tài liệu tập huấn ngày 24/9/2016 tại Phòng GD - ĐT
3. Nội dung bồi dưỡng 3: Khối kiến thức tự chọn (60 tiết/năm học/giáo viên)
Giáo viên căn cứ vào nhu cầu cá nhân để lựu chọn.
+ Điều kiện khi chọn: Đảm baor60 tiết/năm; không trùng lặp những Môđun đã học ở các năm trước; đăng ký từ đầu năm học để tự bồi dưỡng và để nhà trường báo với Phòng GD; Các Môđun bồi dưỡng tự chọn từ Môđun MN1 đến MN44.
Khai thác tài liệu  qua: http://taphuan.moet.gov.vn (Theo văn bản số 890/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ GD – ĐT về việc “Khai thác tài liệu BDTX trên mạng”.
Ngoài Môđun đăng ký, cần bám vào nội dung các tài liệu do Bộ Gd – ĐT phát hành năm 2016 (Tài liệu BDTX cho CBQL và GV năm học 2016 – 2017;Một số văn bản pháp quy về GDMN trong giai đoạn hiện nay
 VI. HÌNH THỨC BDTX
1. Thực hiện BDTX các nội dung của sở GD – ĐT trong năm học và tài liệu biên soạn phần địa phương(Phòng triển khai)
 2. Tăng cường BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX GV. Phát huy vai trò của giáo viên cốt cán trong nhà trường.
4. Đối với nội dung 3 BGH nhà trường tổ chức học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, thực hành, hệ thống hóa kiến thức
VI. Thời gian bồi dưỡng:
- Tháng 9: Bồi dưỡng tập trung về các nội dung của Sở triển khai trong hè 2016 và tài liệu biên soạn phần địa phương.
          - Bồi dưỡng qua mạng elearning: Tập huấn tại phòng theo lịch và tự bồi dưỡng qua enternet.
- Trước ngày 20/9/2016: Hoàn thành xây dựng kế hoạch BDTX năm học (Nhà trường, tổ, cá nhân)
+ Chuẩn bị tài liệu và tiến trình tự học.
- Từ táng 10/2015 – thánh 3/2017: Giáo viên tự học kết hợp BDTX theo tổ, nhóm
- Tháng 4/2017: Các trường tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo chức năng quản lý.
          VII. ĐÁNH GIA VÀ CÔNG NHẬN BDTX
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
a) Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX
a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b. Trình Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non (Phòng GDĐT không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
          VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO
1. Trách nhiệm của nhà trường.
          - Lập danh sách CBQL,GV tham gia các đợt tập huấn.
- Quán triệt đầy đủ các quy định, nội quy của các đợt tập huấn.
Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.
          Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.
Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
          Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.
          Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.
          2. Trách nhiệm của giáo viên.
          Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân trình Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
          Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
          IX. Tổ chức thực hiện
Trên đây là kế hoạch BDTX của Trường Mầm non Trung Lễ  năm học 2016 – 2017. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên  nghiêm túc thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các tổ CM và giáo viên phản ánh về BGH để chỉ đạo kịp thời ./.
    
                                                                                                                
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Đức Thọ;
- CBQL, các tổ CM;
- Lưu: VT.
                           HIỆU TRƯỞNG
 
                   Phạm Thị Thiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
- Tháng 10/2015:
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch BDTX năm học (Nhà trường, tổ, cá nhân)
+ Chuẩn bị tài liệu và tiến trình tự học.
- Từ táng 10/2015 – thánh 3/2016: Giáo viên tự học
- Tháng 4/2016: Các trường tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo chức năng quản lý.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC CÁC MÔ ĐUN TỰ CHỌN
TT Họ tên MN 4 MN 4 MN 6 Ghi chú
1 Phạm Thị Thiệp        
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
  Tổng hợp        
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác